Yhdistyksen säännöt

ViisNollaTuki ry

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on ViisNollaTuki ry, ruotsiksi FemNollStöd r.f. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä, Five-O Aid Association. Yhdistyksen kotikunta on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on pääasiassa yli 50 vuotiaiden työttömien, työttömyysuhan alla olevien sekä osatyökykyisten työttömyyden vähentäminen ja työllistymismahdollisuuksien parantaminen. Työttömällä tarkoitetaan työttömiä työnhakijoita, määräaikaisessa työsuhteessä olevia, lomautettuja, työlllistämiskoulutuksessa olevia, osa-aikaisia sekä työnhakijoita, jotka tekevät lyhyitä ja vajaita työviikkoja. Tavoitteena on parantaa pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille ja vähentää syrjäytymisriskiä. Lisäksi tavoitteena on näiden ryhmien auttaminen, koulutus sekä heidän toimeentulon, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden parantaminen ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen. Lisäksi tavoitteena on luoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Yhdistys keskittää toimintansa pääosin pääkaupunkiseudulle ja ympäristökuntiin, mutta toimii aktiivisesti yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa valtakunnallisesti.

Päämääriensä tavoittamiseksi yhdistys:

  • antaa tukea, tietoa, neuvontaa ja koulutusta työttömille tai työttömyysuhan alla oleville
  • täydentää ja tukee kuntien ja muiden julkisyhteisöjen työtä työttömyyden vähentämiseksi
  • toimii yhteistyössä järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa
  • osallistuu toimialaansa liittyvään valtakunnalliseen yhteistyöhön ja keskusteluun
  • järjestää monenlaista toimintaansa edistävää toimintaa
  • tiedottaa julkista hallintoa yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa

Tiedonvälityksen apuvälineenä yhdistys voi julkaista lehteä ja ylläpitää jäsenilleen sähköisiä viestintäpalveluja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä varoja ja järjestää arpajaisia hankittuaan asianmukaiset luvat, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen: 1) on laiminlyönyt jäsenmaksunsa; 2) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut; 3) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai 4) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous yhdistyksen hallituksen esityksestä. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen luonnollisille henkilöille ja kannatusjäsenille.

4 § Hallitus

Yhdistyksen asioiden hoidosta vastaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta (2) kuuteen (6) jäsentä sekä 0-3 varajäsentä. Hallituksen jäsenen tai hänen edustamansa yrityksen tulee olla myös yhdistyksen jäsen. Yhteisöjäsenen piiristä voidaan valita hallitukseen vain yksi jäsen. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi. Hallituksen muista jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet tai lähinnä puolet.

Hallitus valitsee vuosikokouksen jälkeen keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimittää sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus voi tarvittaessa kutsua kokouksiin asintuntijajäseniä. Vara- ja asiantutijajäsenillä on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolooikeus.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallituksen kokoukseen voi osallistua myös puhelimitse tai muun etäyhteyden mahdollistavan laitteen välityksellä. Tarvittaessa hallituksen kokous voidaan pitää videoneuvotteluna, sähköposti- tai puhelinkokouksena tai muun vastaavan teknisen laitteen välityksellä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja tai hallituksen oikeuttama henkilö, kaksi yhdessä.

6 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/ tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

7 § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle joko lähettämällä kutsu kirjallisena, sähköisissä kanavissa, sähköpostilla tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa kaikilla yhdistyksen jäsenillä on 1 ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin mainita, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla ja muut asiat kokouksen puheenjohtajan mielipiteen mukaisesti.

9 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus;
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien lausunto;
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
7. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa;
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Vuosikokouksessa äänestäminen voidaan järjestää suljetulla lippuäänestyksellä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa on sen omaisuus jätettävä jollekin toiselle suomalaiselle rekisteröidylle yhdistykselle yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.