Strategia ladattavissa pdf muodossa tästä

Johdanto

Työtä, toimeentuloa, hyvinvointia ja terveyttä kaikille ja erityisesti yli 50-vuotiaille!

Yli 50-vuotiaiden työllisyystilanne on perinteisesti ollut Suomessa heikompi kuin muilla ikäluokilla. Suomalaisessa yhteiskunnassa ei kunnioiteta kokeneempaa ikäluokkaa työelämässä samoin kuin heitä kunnioitetaan monessa muussa maassa. Eikä yli 50-vuotiaiden asioihin ole keskittynyt kukaan aiemmin.

ViisNollaTuki ry on perustettu nimenomaan yli 50-vuotiaiden työttömyyden vähentämiseen ja työmahdollisuuksien parantamiseen.

Yhdistyksen tavoitteena on parantaa pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä takaisin työmarkkinoille ja vähentää syrjäytymisriskiä. Lisäksi tavoitteena on näiden ryhmien auttaminen, koulutus sekä heidän toimeentulon, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden parantaminen ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen. Tavoitteena on myös luoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen ja avoimien työpaikkojen ja työttömien kohtaanto-ongelmaan.

ViisNollaTuki pyrkii vaikuttamaan siihen, että jokaisella yli 50-vuotiaalla on yhdenvertainen mahdollisuus löytää ja saada töitä. ViisNollaTuki pyrkii vaikuttamaan yleisiin mielipiteisiin ja uskomuksiin sekä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon eritoten yli 50-vuotiaiden työllistymismahdollisuuksien parantamiseen johtavissa kysymyksissä.


Yli 50-vuotiaiden työllisyystilanne Suomessa

Vaikka Suomi on hyvinvoiva ja vauraampi kuin koskaan historiansa aikaan, on viimeisten vuosikymmenien aikana kokeneiden työntekijöiden arvostus kuitenkin laskenut koko ajan. Esimerkiksi meidän irtisanomislainsäädäntö ei tue kauemmin töissä olleita kuten vaikka Ruotsissa. Samoin yleinen asenne kokeneita yli 50-vuotiaita työntekijöitä ja eritoten työnhakijoita kohtaan on aliarvostava. Siitä kertoo yleiseen puhekielen pesiytynyt ilmaisu ”ikääntynyt työntekijä” silloin kun puhutaan yli 50-vuotiaista työntekijöistä.

ViisNollaTuki haluaa ehdottomasti muuttaa tuon termin positiivisemmaksi, puhutaan mieluummin kokeneista työntekijöistä. Suuria työnantajia rokottava maksuluokkamalli, jossa ennenaikaiselle eläkkeelle joutuvasta työntekijästä työnantaja joutuu maksamaan eläkeyhtiöille jäljellä olevasta työajasta lasketun kertakorvauksen. Malli on rakennettu työkyvyn ylläpitämistä varten ja kieltämättä toimii siinä, mutta toisaalta kaltoin kohtelee kokeneita työntekijöitä tilanteessa missä yli 50-vuotias on joutunut työttömäksi ja pitäisi löytää uusi työpaikka.

Kuitenkin nykypäivänä tutkimusten mukaan nuorten sukupolvien työkyvyttömyys on kasvanut valtavasti ja valitettavasti. Eritoten nuorten mielenterveyden ongelmat ovat ”räjähtäneet”. Toisin sanoen kokeneiden työntekijöiden riski joutua ennenaikaiselle sairauseläkkeelle verrattuna nuorempiin on pienentynyt.

Koronapandemia on niin ikään tuonut oman lisänsä yli 50-vuotiaiden työttömyyteen sekä pitkäaikaistyöttömyyteen. Pitkäaikaistyöttömyys on selkeästi suurempaa yli 50-vuotiaiden piirissä kuin muissa ikäryhmissä ja tulee räjähdysmäisesti kasvamaan. Tämä tulee lisäämään ikäluokassa pahoinvointia ja lisää riskiä mielenterveyden ongelmiin ja päihteidenkäytön lisääntymiseen.ViisNollaTuen MISSIO eli olemassaolon tarkoitus

Auttaa yli 50-vuotiaita työttömiä

ViisNollaTuki ry on olemassa nimenomaan yli 50-vuotiaita työttömiä varten ja tarkoituksena on vähentää työttömyyttä ja parantaa työllistymismahdollisuuksia.ViisNollaTuen VISIO

Visio tarkoittaa tulevaisuuden näkymää, unelmaa johon pyritään.

Suomessa on yleinen uskomus, ettei yli 50-vuotias saa enää töitä. ViisNollaTuen visio on, että tulevaisuudessa kaikki tietävät, että

Yli 50-vuotias saa Suomessa töitäViisNollaTuen STRATEGIA

ViisNollaTuen strategiset painopistealueet ovat:


Vahvalla tiedottamisella

aikaan saadaan asennemuutos miten yli 50-vuotiaista ajatellaan työvoimana


Tarjota työttömyyteen erikoistunut

valtakunnallinen vertaistuellinen kriisipuhelinpalvelu


Tukea, opastaa ja kouluttaa

uuden työuran luomisessa


Tarjota vertaistuellinen yhteisö

ja mielekästä yhdessä tekemistäViisNollaTuen ARVOT

Arvot ohjaavat kaikkea toimintaamme ja auttavat jokaista viisnollatukilaista selviytymään päivittäisistä työtehtävistään.


Kuuntele

Kuuntelemalla jaetaan taakkaa

Hyvä kuuntelija on läsnä. Hyvä kuuntelija keskittyy ja antaa kaiken huomionsa hetkeen. Hyvä kuuntelija kuuntelee, ei vain kuule. Hyvä kuuntelija osaa antaa kokemuksen kuulluksi tulemisesta.


Rohkaise ja kannusta

Rohkaisemalla ja kannustamalla luodaan Kasvun asennetta

Kasvun asenne (growth mindset) on Stanfordin yliopiston psykologian professori Carol Dweck’n kehittämä teoria, jonka mukaan ihmisillä on kaksi tapaa asennoitua osaamiseensa, Muuttumaton asenne ja Kasvun asenne. Kasvun asenne tarkoittaa uskoa omiin kykyihin ja siihen, että muutos on mahdollista ja kovalla työllä voi kehittyä paremmaksi.


Tee yhdessä

Yhdessä tekemällä vahvistetaan elämänhallintaa.

Elämänhallinta sisältää kaikki elämän osa-alueet kuten työn, terveyden, työkyvyn, sosiaalisen aseman, asumisen, perhetilanteen sekä kaikki muut elämisen kannalta tärkeät asiat. Hyvään elämänhallintaan kuuluu, että terveys, ihmissuhteet, elämäntavat, tunne-elämä ja käsitys omasta itsestä ovat tasapainossa. Elämänhallinta syntyy valinnoista, se on panostamista itselle tärkeisiin asioihin joihin voidaan ja myös halutaan vaikuttaa.


Vaikuta

Vaikuta positiivisesti ympäristöösi

Jotta voi vaikuttaa ympäristöönsä positiivisesti, on itse oltava positiivinen. Pyritään eroon kaikista negatiivisista tunteista ja ajatuksista. Positiivisen elämänasenteen omaksumisen eteen on tehtävä töitä, mutta se ei ole mahdoton tehtävä. Positiivinen ihminen ajattelee realistisesti, havainnoi ajatuksiaan ja poistaa negatiiviset ajatukset itsestään, heidän maailmansa ei ole mustavalkoinen, he tekevät asioita joista nauttivat ja he keräävät ympärilleen positiivisia ihmisiä. Positiivisuus ruokkii itse itseään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.