JOHDANTO

 Yhdistyksen tarkoitus on

 1. muuttaa yhteiskunnan eri toimijoiden yli 50-vuotiaiden työkykyyn kohdistuvia asenteellisia oletuksia. Yli 50-vuotiaista puhuttaessa puhutaan yleisesti ikääntyneistä työntekijöistä. Mielestämme heistä pitää puhua positiivissävytteisemmin kokeneista työntekijöistä. Tällä asennemuutos-kampanjalla on tarkoitus saada sitkeästi käyttöön juurtunut negatiivinen termi kitkettyä pois käytöstä ja samalla saada aikaiseksi positiivinen vire puhuttaessa yli 50-vuotiaista työttömistä. Jopa työttömät itse puhuvat itsestään ikääntyneinä työntekijöinä!
 2. vähentää pääasiassa yli 50-vuotiaiden työttömien, työttömyysuhan alla olevien sekä osatyökykyisten työttömyyttä ja parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Tavoitteena on edistää pitkäaikaistyöttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille ja näin vähentää syrjäytymisriskiä.
 3. auttaa niin jäseniämme kuin muita kohderyhmään kuuluvia ylläpitämään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään, löytämään itselleen sopiva koulutus ja sitä kautta voimaan paremmin. Pyrimme löytämään uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen

Yhdistys auttaa etenkin yli 50-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä löytämään sosiaaliset verkostonsa. Yhdistys tukee työttömiä yksilöinä ja tarjoaa apua ja neuvontaa heidän elämäntilanteissaan. Tavoite on löytää heille uusia väyliä työpaikkoihin ja työllistymiseen.

Yhdistys verkostoituu paikallisten ja valtakunnallisten järjestöjen, yhdistysten, säätiöiden ja julkisyhteisöjen kanssa sekä etsii aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita ja jäseniä. Yhteistyökumppanien kanssa järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja toimintaa kohderyhmään kuuluvien henkilöiden auttamiseksi. Heille tarjotaan heille tietoa, tukea ja infotilaisuuksia eri elämäntilanteiden mukaan.


YHDISTYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINNAN PAINOPISTEET

YHDISTYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yhdistys seuraa ja arvioi toimintaympäristönsä muutoksia ja mahdollisia seurauksia. Koronapandemian iski Suomeen maaliskuussa 2020, jolloin erilaiset rajoitukset astuivat valtakunnassa voimaan. Mm. koko Uudenmaa suljettiin 28.3. ja liikkumisrajoitukset purettiin 15.4., liikkumisrajoitukset olivat siis voimassa lähes kolme viikkoa.

Koronan toinen aalto, rauhallisen kesän jälkeen, alkoi syyskuussa ja toi mukanaan taas rajoituksia. Koronarokotukset on päästy aloittamaan joulukuussa 2020. Korona on aiheuttanut talouteen suuria muutoksia ja monet yritykset ovat joutuneet vaikeuksiin ja joutuneet irtisanomaan ja lomauttamaan todella paljon henkilöstöään. Yhdistyksen kohderyhmään kuuluvien työttömien ja lomautettujen määrä on noussut dramaattisesti koronavuoden 2020 aikana. Vaikka koronapandemia saataisiin hallintaan vuoden 2021 aikana, tulee yli 50-vuotiaiden työttömyys olemaan vuosia tästä eteenpäin aivan toisella tasolla kuin se oli ennen koronaa. Ja jo ennen koronaa se oli sietämättömän korkealla tasolla.

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2021

Yhdistyksen toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon toimintaympäristön muutokset ja yhdistyksen sääntöjen määrittelemät toiminnan painopisteet.

 1. Kaikille avoin työttömien järjestö, joka keskittyy pääasiassa yli 50-vuotiaiden työttömyyden vähentämiseen ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseen.

a. antaa tukea, tietoa, neuvontaa ja koulutusta

b.täydentää ja tukee muiden julkisyhteisöjen työtä työttömyyden vähentämiseksi

c. toimii yhteistyössä järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa

d. osallistuu toimialaansa liittyvään valtakunnalliseen yhteistyöhön ja keskusteluun

e. tiedottaa julkista hallintoa yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa

2. Vähentää kohderyhmänsä syrjäytymisriskiä sekä auttaa heidän pääsemistä takaisin työmarkkinoille

3. Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen ja ylläpitäminen


VAIKUTTAMISTOIMINTA

Yhdistys pyrkii muuttamaan yli 50-vuotiaisiin rekrytoinnissa kohdistuvaa ikäsyrjintää muuttamalla yleisesti asenteita yli 50-vuotiaita kokeneita työntekijöitä ja työttömiä kohtaan. Tämä näkyy vahvasti myös yhdistyksen helmikuussa julkaistussa strategiassa vuosille 2021 – 2024.  Kevään aikana käynnistetään erilaisia julkisuuskampanjoita. Ensimmäisen kampanjan otsikkona tulee olemaan negatiivista kaikua olevan termin “ikääntynyt työntekijä” korvaaminen positiivisemmalla termillä; “Kokenut työntekijä”. Kampanja toteutetaan pääosin somessa.

 
YHDISTYSTOIMINTA

 Jäsenpalvelut

 1. uusille jäsenille niin varsinaisille- kuin kannatusjäsenille lähetetään aina Tervetuloa jäseneksi -kirje sähköpostitse.
 2. järjestetään vain jäsenille suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia
 3. pyritään neuvottelemaan yhteistyökumppaneilta erilaisia jäsentarjouksia


Virkistys ja yhdessäolo

1. VNT Games leikkimielinen vuosittainen tapahtuma jäsenistölle aina kesäaikaan

 Vertaistuki

 1. TUKILUURI -työttömyyteen vertaistukipuhelinpalvelu
 2. vapaaehtoistyön kehittämishanke


VIESTINTÄ/ TIEDOTUS

Sisäinen viestintä

Sisäisessä viestinnässä on käytössä WhatsApp -puhelut ja viestit, sähköposti, Google Drive pilvipalvelu, jäsenkirjeet

Ulkoinen viestintä

Ulkoisessa viestinnässä on käytössä Facebook, Twitter, LinkedIn ja tulossa Instagram sekä yhdityksen web-sivut ja uutiskirjeet tilaajille. Hyödynnämme yhteistyökumppanien ja julkisia tilastollista tutkimustietoa ja tiedotusmateriaalia.

Neuvonta

TUKILUURI -työttömyyteen vertaistukipuhelinpalvelun avulla neuvontaa tarjotaan monenlaisiin eteen tuleviin asioihin. Myös kaikkiin lähetettyihin viesteihin ja sähköposteihin sekä puheluihin vastataan. Neuvontaa annetaan pääasiassa työttömyyteen liittyviin asioihin ja niiden hoitamiseen

Koulutus

 1. yhdistys tarjoaa koulutusta digitalisaatioon liittyvää peruskoulutusta
 2. itsetuntoon ja työnhaukumotivaatioon liittyviä webinaareja sekä tekee näistä aiheista verkkokursseja vapaaehtoisten kanssa


TOIMINTAEDELLYTYKSET

Hallinto

 1. hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 2 – 6 varsinaista jäsentä sekä 0 – 3 varajäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi. Hallituksen muista jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet tai lähinnä puolet.

Talous

 1. Yhdistyksen toiminta perustuu tarkkaan taloudenpitoon. Taloudellisen tilanteen kehittymistä seurataan hallituksen ja toimivan johdon taholta kuukausitasolla. Investoinneissa ja hankinnoissa hyödynnetään yhteistyökumppanien tarjoamia palveluja ja pyrimme vastavuoroisesti käyttämään heidän palvelujaan. Kirjanpito ja toiminnantarkastus ulkoistetaan asiantuntevalle taholle.

Varainhankinta

 1. jäsenmaksut (varsinaiset- ja kannatusjäsenet)
 2. hankerahoitukset
 3. muu varainhankinta

 Yleisavustukset

 1. kunnat, seurakunnat ja muut yhteisöt

Toimitilat ja muut resurssit

 1. toimitiloja on käyty katsomassa ja taloudellisten resurssien puitteissa tehdään päätöksiä
 2. tietotekninen laitteisto ja ohjelmisto ym. tarvikkeet hankitaan taloudellisten resurssien puitteissa


Toiminnan arviointi ja kehittäminen

 1. Yhdistys arvioi omaa toimintaansa keräämällä palautetta. Palautteita analysoimalla yhdistys pyrkii asettamaan painopistealueet ja kehittämään tapahtumia sekä koulutuksia jäsenistön ja tapahtumiin osallistuneiden määrän ja palautteiden perusteella haluttuun suuntaan.
 2. Yhdistyksen Strategia 2021 – 2024 ohjaa yhdistyksen tekemistä ja kehittämistä tulevaisuudessa ja tulevaisuuteen.


LOPUKSI

ViisNollaTuki ry pyrkii kasvattaman jäsenmääräänsä ja yhteistyökumppanien määrää aktiivisella markkinoinnilla ja tiedottamisella. Tavoitteemme on olla hyvin verkostoitunut ja yhteiskunnallisesti aktiivinen toimija, joka auttaa monipuolisesti asiakkaitaan ja jäseniään.