TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Yhdistyksen tarkoitus on vähentää pääasiassa yli 50-vuotiaiden työttömien, työttömyysuhan alla olevien sekä osatyökykyisten työttömyyttä ja parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Tavoitteena on edistää pitkäaikaistyöttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille ja näin vähentää syrjäytymisriskiä.
Tarkoituksemme on auttaa asiakkaitamme löytämään itselleen sopiva koulutus. Autamme heitä myös ylläpitämään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja sitä kautta voimaan paremmin. Pyrimme löytämään uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.
Avustamme etenkin yli 50-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä löytämään sosiaaliset verkostonsa. Yhdistys tukee työttömiä yksilöinä ja tarjoaa apua ja neuvontaa heidän elämäntilanteissaan. Tavoite on löytää heille uusia väyliä työpaikkoihin ja työllistymiseen.
Yhdistys verkostoituu paikallisten ja valtakunnallisten järjestöjen, yhdistysten, säätiöiden ja julkisyhteisöjen kanssa sekä etsii aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita ja jäseniä. Yhteistyökumppanien kanssa järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja toimintaa kohderyhmään kuuluvien henkilöiden auttamiseksi. Heille tarjotaan tietoa, tukea ja infotilaisuuksia eri elämäntilanteiden mukaan.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukset pidetään sääntömääräisesti. Hallitus kokoontuu säännöllisesti.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen tavoite on kasvattaa yksityishenkilöiden jäsenmäärää voimakkaasti. Pääasiallinen markkinointikanava on sosiaalinen media. Yhdistys osallistuu aktiivisesti toimintansa kannalta tärkeisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin ja järjestää niitä myös itse. Yhdistys pyrkii saamaan jäsenistöönsä toimintaan liittyviä yhdistyksiä, järjestöjä ja julkisyhteisöjä.

TALOUS

Yhdistyksen toiminnan käynnistämisen kannalta olennaiset asiat rahoittavat perustajaosakkaat jäsenmaksuin ja avustuksin. Jäsenmaksut, avustukset ja tukirahoitukset ohjaavat alkuvaiheessa vahvasti toiminnan kehittämistä.
Yhdistyksen toiminta perustuu tarkkaan taloudenpitoon. Taloudellisen tilanteen kehittymistä seurataan hallituksen ja toimivan johdon taholta kuukausitasolla. Investoinneissa ja hankinnoissa hyödynnetään yhteistyökumppanien tarjoamia palveluja ja pyrimme vastavuoroisesti käyttämään heidän palvelujaan. Kirjanpito ja toiminnantarkastus ulkoistetaan asiantuntevalle taholle.

TOIMINTA

Alkuvaiheessa yhdistyksen toiminnan kannalta merkittävät yhdistykset, järjestöt ja julkisyhteisöt kontaktoidaan henkilökohtaisesti. Haluamme olla eri yhdistysten ja järjestöjen jäsenyhdistyksenä, taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Samalla saamme toiminnallemme näkyvyyttä. Yhteistyökumppanien avulla pyrimme saamaan tukea toimintamme kannalta oleellisiin hankintoihin ja investointeihin.
Järjestämme yhteistyökumppaniemme kanssa kohdennettuja infotilaisuuksia kohderyhmälle. Markkinoinnissa hyödynnetään aluksi yhteistyökumppanien materiaalia. Oma markkinointimateriaali saatetaan kuntoon kevään aikana.

TIEDOTTAMINEN

ULKOINEN TIEDOTTAMINEN

Toimintaa käynnistettäessä tiedottaminen kohdistetaan suoramarkkinointina potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin ja jäseniin. Yhdistyksen toimintaa esitellään muiden yhdistysten ja järjestöjen tilaisuuksissa ja kokouksissa. Yhteydenpidossa hyödynnetään jäsenistön kontakteja muihin yhdistyksiin ja järjestöihin.
Jatkossa tiedotamme pääasiallisesti sosiaalisen median kanavien kautta. Hyödynnämme viestinnässä yhteistyökumppaniemme tilastollista tutkimustietoa ja tiedotusmateriaalia, heidän luvallaan.

SISÄINEN TIEDOTTAMINEN

Tiedottamisessamme käytämme pääasiallisesti WhatsAppia ja sähköpostia.
Sääntömääräisten kokousten kutsut lähetetään sääntöjen määräämällä välineellä. Operatiiviseen toimintaan liittyvä kokouskutsu ja kokousmateriaali toimitetaan ennen kokousta osallistujille sähköpostilla.

KOULUTUS

Yhdistyksessämme toimivat henkilöt kehittävät aktiivisesti osaamistaan. Osallistumme koulutuksiin ja seminaareihin ja vahvistamme yhdistyksessämme tarvittavan osaamisen eri osa-alueita.

LOPUKSI

ViisNollaTuki ry pyrkii kasvattaman jäsenmääräänsä ja yhteistyökumppanien määrää aktiivisella markkinoinnilla ja tiedottamisella. Tavoitteemme on olla hyvin verkostoitunut ja yhteiskunnallisesti aktiivinen toimija, joka auttaa monipuolisesti asiakkaitaan ja jäseniään.