Ulkoinen ja sisäinen motivaatio… ja miksi juuri sisäinen motivaatio on tärkeä työnhaussa

Kirjoittanut: Jukka Toivonen / JuKan Finland -työnhakuvalmennus


Mitä motivaatiolla tarkoitetaan?

On vaikea määritellä mitä motivaatiolla tarkoitetaan. Motivaatio perustuu ihmisen alitajunnasta tuleville impulsseille, tunteille ja tarpeille.

Motivaatio voidaan kuitenkin yksinkertaisuuden vuoksi määritellä̈ voimaksi, joka virittää̈ ja suuntaa ihmistä toimintaan.


Mikä sitten motivoi ihmistä?

David Pink kirjassaan ”Drive” (2009) kuvailee mielenkiintoisella tavalla motivaatioteorian kehitystä historian saatossa.

Pink’in mukaan ”aikojen alussa” ihmistä eteenpäin ajava voima oli tarve säilyä hengissä. Pääasiallinen motivaatio ihmisen toiminnalle oli saada ruokaa ja suojaa.

Tämän jälkeen vuosisatojen saatossa ihmiset rupesivat muodostamaan monimutkaisempia yhteisöjä. Syntyi erikoistumista – siirryttiin maanviljelyyn ja myöhemmin tehdastuotantoon.

Massatuotantoon siirryttäessä̈ syntyi työväestö̈, jonka silloisen motivaatioteorian parhaiten pystyi motivoimaan tekemään työnsä̈ ”kepin ja porkkanan” avulla. Huonosta työn tekemisestä sai sapiskaa ja hyvästä̈ työstä̈ sai palkkion.

Tämä ihmisen palkkiohakuisuus ja tarve välttää rangaistusta on ollut lähestulkoon meidän päiviimme saakka ajatuksena siitä, miten ihmistä voi työtehtävissä parhaiten ohjata.

Kuitenkin, psykologit ja ekonomistit ovat huomanneet, ettei työntekijä aina tee enemmän tai paremmin, mitä enemmän häntä palkitaan. Palkitseminen eli ulkoisen motivaatiotekijän käyttö ei ole välttämättä tehokas tapa saada aikaan enemmän tuloksia.

Syntyi teoria, jonka mukaan työntekijän työtehoon vaikuttavat niin ulkoiset motivaatiotekijät että sisäiset motivaatiotekijät.


Ulkoinen motivaatio

Ulkoinen motivaatio on juuri aikaisemmin mainittua ihmisten ohjaamista palkkion tai rangaistuksen avulla.

On toki tärkeää̈, että̈ ulkoiseen motivaatioon liittyvät motivaatiotekijät, kuten esimerkiksi työstä̈ saatu palkka, tuntuvat työntekijästä̈ reilulta. Ilman reilulta tuntuvaa palkitsemista työntekijä ei suostu tekemään työtä̈ tai tekee työtä vastahakoisesti.

Ulkoisten motivaatiotekijöiden käytössä on ongelmana, että ne työntekijät, jotka tekevät työtä lähinnä palkkion takia, vaativat jatkuvasti uuden palkkion pysyäkseen motivoituneina. Eli ulkoisesti motivoituneita työntekijöitä pitää jatkuvasti palkita enemmän, jotta heidät pystytään pitämään töissä ja olemaan tehokkaita. Tämä käy yritykselle pidemmän päälle kalliiksi.

On olemassa myös muita ulkoiseen motivaatioon liittyviä ongelmia.

On todettu, että ulkoisesti motivoituneet työntekijät ovat vähemmän luovia, koska heidän näkövinkkelinsä on kaventunut ja he tekevät pääsääntöisesti vain niitä työtehtäviä̈, joista he tietävät saavansa palkkion. He eivät mielellään tee sen enempää eikä sen paremmin kuin mitä heiltä vaaditaan.

Ulkoisen motivaation omaavat työntekijät etsivät usein myös oikoteitä saadakseen nopeammin palkkion. Tämä saattaa johtaa työnteossa korkeaan riskinottoon ja työn lopputuloksen huonoon laatuun.

Ulkoisen motivaation ohjaamia työntekijöitä ei välttämättä myöskään kiinnosta itsensä̈ kehittäminen, jos heitä ei suoraan palkita siitä.


Sisäinen motivaatio

Sen sijaan, sisäinen motivaatio kumpuaa ihmisen sisältä eikä ole ohjattavissa ulkopuolelta. Sisäinen motivaation on ihmisen sisäinen halu tehdä vapaaehtoisesti jotain, mikä häntä kiinnostaa.

Sisäisesti motivoitunut ihminen nauttii tekemisestä itsestään tai ajatuksesta saavuttaa arvostamansa päämäärä.

On todettu, että ihminen, joka tekee itseään kiinnostavaa työtä, on huomattavasti tehokkaampi työntekijä kuin palkkiota tavoitteleva työntekijä.

Sisäinen motivaatio lisää työn imua eli työntekijä kokee työnsä innostavaksi ja nautittavaksi. Hän jaksaa paremmin tehdä työtä ja hän pyrkii tulemaan työssään jatkuvasti paremmaksi.


Miksi sisäinen motivaatio on oleellista työnhaussa?

Sisäinen motivaatio on tärkeä, koska nykyään yritykset hakevat sisäisesti motivoituneita työntekijöitä?

Yrityksen toimintatavoissa on tapahtunut viimeisen sadan vuoden aikana paljon muutoksia.

Yksinkertaistetusti ajateltuna ennen oli olemassa vähän isoja yrityksiä, jotka toimivat melko muuttumattomassa toimintaympäristössä. Yritystoiminnan suunnittelu oli silloin yksinkertaista.

Yrityksen toimintalogiikka meni niin, että lisäämällä panoksia saatiin lisää tuloksia. Esimerkiksi lisäämällä mainosbudjettia saatiin lisättyä myyntiä.

Tämän jälkeen toimintaympäristö on muuttunut yrityksille hankalammaksi. Enemmän ja enemmän on tullut kilpailijoita ja kilpailevia tuotteita.

Puhutaan ns. monimutkaisesta toimintaympäristöstä, jossa suunnittelu oli yhä mahdollista mutta erittäin monimutkaista.

Monimutkaista toimintaympäristöä varten yrityksiin kehitettiin IT-järjestelmiä kuten esimerkiksi tuotannonohjausjärjestelmiä tai tuotteiden kysynnän ennustemalleja, jotka pyrkivät ottamaan huomioon kaikki mahdolliset muuttujat ja siten optimoimaan tuotannon määrää, hinnoittelua jne.


Yritykset hakevat sisäisesti motivoituneita työntekijöitä

Kompleksisessa toimintaympäristössä eli toimintaympäristössä, johon ovat suuressa määrin vaikuttaneet internet sekä kaupankäynnin kansainvälistyminen, yritysten on hyvin vaikea tietää tai ennustaa mitkä asiat vaikuttavat asiakkaan ostokäyttäytymiseen. Ostokäyttäytyminen voi muuttua jonkin hetkellisen trendin mukaan ja suuntautua aivan jonnekin muualle kuin yritys on toivonut.

Kompleksisessa toimintaympäristössä yritys voi vain kokeilla mikä tuote tai palvelu toimii ja mikä ei. Yritys usein tekeekin uudesta tuotteesta tai palvelusta prototyypin, jota se testaa markkinoilla.

Kompleksisessa ympäristössä toimiva yritys haluaa myös työntekijöitä, jotka mm. pystyvät siirtymään työtehtävistä toisiin, pystyvät löytämään potentiaalisia asiakkaita ja osallistuvat tuotteiden kehittämiseen.

Tällaiset muutoskykyiset työntekijät ovat sellaisia, joiden toimintaa virittää ja ohjaa vahva sisäinen motivaatio. He nauttivat työstään, he ovat kyvykkäitä tekemään kyseistä työtä ja he kokevat työnsä merkitykselliseksi.

Kun haet töitä, todennäköisesti yritys hakee vahvan sisäisen motivaation omaavaa henkilöä eli henkilöä, joka pitää työstä. Tällöin on tärkeää, että hakiessasi työtä kerrot, että sinulla on vahva sisäinen motivaatio työtä kohtaan ja siten olet arvokas työntekijä yritykselle.

Seuraavissa blogeissani kirjoitan mistä ”elementeistä” sisäinen motivaatio koostuu ja miten voit tuoda esille omaa sisäistä motivaatiotasi työnhaussasi.

Jos haluat tietää lisää sisäisestä motivaatiosta ja sen käytöstä työnhaussa, tilaa ViisNollaTuen uutiskirje. Saat lahjaksi ”Motivaatio työnhaussa” -eKirjan.JuKan Finland toimii ViisNollaTuki ry:n yhteistyökumppanina. ViisNollaTuki-yhdistys toimii vähentääkseen yli 50-vuotiaiden työttömyyttä (www.viisnollatuki.fi). JuKan Finland toimii työnhakuvalmentajana/-sparraajana keski-ikäisille työnhakijoille (www.jukan.fi).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *